Algemene voorwaarden

Versie: 1.3

Datum: 1 oktober 2019

Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Zowel op papier als elektronisch.

Diensten: alle werkzaamheden en andere activiteiten die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen HorecaStars en Opdrachtgever, waaronder het Woby systeem, Kassakeuze.nl en de technische systemen van HorecaStars danwel diens leveranciers c.q. ingeschakelde derden.

HorecaStars: HorecaStars B.V. gevestigd te Oosterhout en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 69738076 en met e-mailadres info@horecastars.com. HorecaStars heeft een dienst Wobu welke horecaondernemingen de mogelijkheid bied om de Consument te laten bestellen en service verzoeken te laten plaatsen middels een applicatie op de smartphone, tablet en/of bestelkiosk. Consumenten kunnen vervolgens rechtstreeks bestellingen bij Opdrachtgever plaatsen. De Dienst kan door Opdrachtgever worden beheerd en geconfigureerd via het online Horecastars portal, Woby beheer c.q. de bestelling via de bonafdruk in zijn huidige systeem invoeren.

Woby QR-code: De Woby QR-code (Hierna: QR-code) is een tweedimensionale streepjescode die is gekoppeld aan een unieke bestellocatie. Het aantal bestellocaties bepaalt het aantal QR-codes.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen HorecaStars en Opdrachtgever op grond waarvan Horecastars Diensten ten behoeve van Opdrachtgever levert.

Opdrachtgever: rechtspersoon die met HorecaStars de Overeenkomst sluit of heeft gesloten of ten behoeve van wie de rechtshandeling is/wordt verricht op grond waarvan Diensten aan deze partij worden geleverd, waaronder het Woby systeem c.q. Kassakeuze.nl.

Woby systeem: een softwareoplossing (bestaande uit meerdere applicaties) waarmee een eindgebruiker, meestal een Consument, met gebruikmaking van mobiele telefoons/tablets/kiosk kan bestellen bij een Opdrachtgever.

Kassakeuze.nl: een dienstverlening waarbij HorecaStars voor de Opdrachtgever een vergelijking maakt tussen verschillende kassaleveranciers.

Consument: De gebruiker van de applicatie en iedere natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf die gebruik maakt van de Woby App met een smartphone.

Website: iedere virtuele plaats op het World Wide Web of soortgelijke vorm van ontsluiting of beschikbaar stellen van informatie, door middel waarvan Diensten, programmatuur of informatie ter beschikking worden gesteld, waaronder www.woby.nl.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk,

elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan, betreffende levering van Diensten door Woby aan of ten behoeve van Opdrachtgever.

2. De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Diensten waarbij Woby geheel of ten dele diensten van derden heeft betrokken en deze, al dan niet bewerkt, aan Opdrachtgever doorlevert, alsmede op Diensten die ter uitvoering van de aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in opdracht van Woby door een derde aan Opdrachtgever worden geleverd.

3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk door Woby en Opdrachtgever zijn overeengekomen.

4. Woby en Opdrachtgever wijzen uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop of verkoop) voorwaarden van Opdrachtgever van de hand.

5. Indien enige bepaling uit deze voorwaarden nietig blijkt, blijven de overige bepalingen

onveranderd geldig. Woby en Opdrachtgever zullen alsdan met elkaar in overleg treden over een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

6. Indien er onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan wel zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

7. Indien Woby niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Woby in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

8. Woby heeft het recht haar algemene voorwaarden jaarlijks te wijzigen. In geval van wijziging zal Opdrachtgever de gewijzigde voorwaarden per mail ontvangen. Bij verlenging van een dienst zijn de nieuwste voorwaarden automatisch aanvaard, tenzij Opdrachtgever schriftelijk bezwaar heeft gemaakt binnen een periode van 30 dagen na ontvangst van de gewijzigde voorwaarden.

9. Bij ongelijkheid prevaleren Nederlandse teksten te allen tijde boven vertalingen.

10. Op de leveringen en overeenkomsten van HorecaStars zijn naast deze algemene voorwaarden, de Nederland ICT voorwaarden van toepassing. https://www.nederlandict.nl/diensten/nederland-ict-voorwaarden/

Artikel 3 Aanbiedingen en overeenkomsten

1. Alle aanbiedingen van HorecaStars zijn vrijblijvend voor HorecaStars, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2. Een overeenkomst komt tot stand zodra het klantenovereenkomst ondertekend is en zij Opdrachtgever een opdrachtbevestiging heeft gestuurd.

3. De Overeenkomst wordt aangegaan voor een onbepaalde termijn.

Gedurende deze initiële termijn kan de Overeenkomst maandelijks door de Klant worden opgezegd.

Een Overeenkomst voor onbepaalde tijd kan de Klant steeds met inachtneming van een opzegtermijn opzeggen.

4. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

5. HorecaStars behoudt zich het recht voor orders c.q. opdrachten van Opdrachtgever te allen tijde, zonder opgaaf van reden, te weigeren.

6. HorecaStars heeft het recht de Diensten (tijdelijk) niet of beperkt te leveren c.q. het gebruik daarvan te beperken, indien Opdrachtgever een verplichting jegens Woby niet nakomt en in strijd handelt met deze algemene voorwaarden.

7. Aanvullingen en wijzingen van de Overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk geschieden.

8. De Overeenkomst wordt automatisch met 12 maanden verlengd indien niet uiterlijk 2 maanden voor het einde van de Overeenkomst schriftelijk aangetekend is opgezegd.

9. HorecaStars is gerechtigd zijn rechten en plichten voortvloeiende uit de Overeenkomst over te dragen aan derden met schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever. Opdrachtgever kan zijn rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst alleen overdragen met voorafgaande schriftelijke toestemming van HorecaStars, welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden.

10. Het ontbindingsrecht van artikel 7:46d BW is niet van toepassing op Diensten, waaronder het Woby systeem aangezien de Dienst naar zijn aard niet teruggestuurd kan worden.

11. Alle Overeenkomsten tussen partijen zullen in het Nederlands of Engels zijn.

12. Indien Opdrachtgever uit meerdere (rechts)personen bestaat die voor de verstrekking van de opdracht gezamenlijk optreden, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen die volgen uit de Overeenkomst.

Artikel 4 Prijzen en tarieven

1. Alle genoemde prijzen en tarieven zijn in euro’s opgegeven in de overeenkomst, de website en andere uitingen van HorecaStars en zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2. HorecaStars is gerechtigd om periodiek, in beginsel éénmalig per kalenderjaar, haar tarieven te

verhogen, mits de Overeenkomst langer dan drie (3) maanden heeft geduurd. De aangekondigde prijswijzigingen gaan 1 maand na de aankondiging daarvan in.

3. Indien de prijswijziging een stijging van de prijs bedraagt van meer dan 10%, is Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de prijswijziging. Opzegging dient bij aangetekend schrijven plaats te vinden.

4. HorecaStars is gerechtigd alle prijsstijgingen bij zijn leveranciers door te berekenen aan Opdrachtgever.

5. Alle prijzen op de website, in e-mails en overige documenten van HorecaStars zijn onder voorbehoud van type- en schrijffouten.

Artikel 5 Diensten

1. HorecaStars zal de Diensten naar best vermogen uitvoeren.

2. HorecaStars spant zich in de Diensten, waaronder het Woby systeem, beschikbaar te maken en houden, onder meer middels de Website.

3. Opdrachtgever verklaart door het aanleveren van materiaal aan HorecaStars, dan wel de Consument, dat al het door Opdrachtgever aan Woby verstrekte materiaal vrij is van rechten van derden, dan wel dat Opdrachtgever toestemming heeft van de rechthebbende(n) om het materiaal door Woby te laten gebruiken bij de uitvoering van de opdracht.

4. HorecaStars staat er niet voor in dat de programmatuur zonder onderbreking, fouten of andere gebreken zal werken of dat alle fouten of andere gebreken worden verbeterd. Opdrachtgever heeft nimmer recht op onderhoud, aanpassingen c.q. uitbreiding van het Woby systeem, dan wel andere programmatuur of Diensten.

5. De Dienst functioneert afzonderlijk van commerciële of functionele aspecten van het verkoopproces van Opdrachtgever, zoals bijvoorbeeld een kassasysteem. Het is wel mogelijk

om de Dienst te koppelen, maar HorecaStars geeft hierover geen garanties.

6. HorecaStars is te allen tijde gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen.

7. HorecaStars zal zorg dragen voor een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen.

Artikel 6 Gebruiksrecht

1. Opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor de programmatuur en de systemen met betrekking tot de overeengekomen doelstellingen van de Overeenkomst.

2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de Dienst door te verkopen c.q. door te verhuren, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Artikel 7 Levering

1. Opgegeven termijnen voor levering door Woby zijn indicatief. Deze zijn nimmer als fatale termijnen aan te merken. HorecaStars spant zich naar behoren in de overeengekomen (leverings) termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. De enkele overschrijding van een genoemde of opgegeven termijn brengt HorecaStars niet in verzuim. HorecaStars dient derhalve middels een schriftelijke ingebrekestelling een redelijke termijn van minimaal 21 dagen geboden te worden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

2. HorecaStars is niet gebonden aan al dan niet uiterste (leverings)termijnen die, vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden, waaronder omstandigheden veroorzaakt door Opdrachtgever, zoals het niet tijdig aanleveren van de juiste informatie of data, welke zich na het aangaan van de Overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden.

Artikel 8 Betaling

1. De Klant is de kosten voor de overeengekomen Diensten verschuldigd.

2. Behoudens het (eenmalig) verschuldigde aankoopbedrag voor de Apparatuur, worden de door

de Opdrachtgever verschuldigde bedragen per kalender jaar of maand vooraf door HorecaStars automatische geïncasseerd worden.

3. De administratie van HorecaStars strekt tot volledig bewijs van het gefactureerde.

4. Opdrachtgever dient de facturen van HorecaStars te betalen binnen de op de betreffende factuur vermelde betalingstermijn. Indien op een factuur geen betalingstermijn is aangegeven, geldt een betalingstermijn van 14 dagen.

5. Alle betalingen door Opdrachtgever aan HorecaStars worden in mindering gebracht op de eventueel opengevallen kosten en rente en voorts op de oudste nog openstaande facturen van Opdrachtgever, ongeacht enige andere aanduiding door Opdrachtgever.

6. Enig beroep door Opdrachtgever op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HorecaStars.

7.Indien de Opdrachtgever enig verschuldigd bedrag niet (tijdig of volledig) voldoet en de Opdrachtgever in weerwil van een betalingsherinnering de aan HorecaStars verschuldigde (overige) kosten niet (tijdig) voldoet, is HorecaStars gerechtigd om de buitengerechtelijke incassokosten conform het Besluit normering buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle door HorecaStars te maken gerechtelijke kosten die verband houden met de incasso van de achterstallige betalingen.

8. Opdrachtgever is, onverminderd zijn overige verplichtingen, vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag van volledige voldoening, wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen.

9. Bij uitblijvende betaling zal HorecaStars de vordering ter incasso uit handen geven. Opdrachtgever is in dat geval naast betaling van de hoofdsom, de daarover verschuldigde rente en de aanmaningskosten gehouden tot de vergoeding van alle door HorecaStars geleden schade, alsmede alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten. Opdrachtgever is over de incassokosten eveneens de rente verschuldigd.

10. Indien Opdrachtgever van mening is dat een factuur onjuist is, kan Opdrachtgever zijn bezwaren uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum aan HorecaStars kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal HorecaStars een onderzoek instellen. Bij niet of niet tijdige ingediende bezwaren wordt het gefactureerde dan wel het geïncasseerde bedrag aangemerkt als juist en door Opdrachtgever aanvaard.

11. Bij gebrek aan tijdige betaling dan wel misbruik van de Dienst is HorecaStars gerechtigd verder gebruik van de betreffende Dienst te beperken of te blokkeren en bestaat er geen aansprakelijkheid voor gevolgen van niet kunnen ontvangen of opslaan van (persoonsgegevens) en het niet kunnen raadplegen van de dienst.

Artikel 9 Wijziging en verhuizing

1. Een verhuizing van het factuur-, vestigings- c.q. correspondentieadres en overige administratieve gegevens van Opdrachtgever moet tenminste 1 maand voor de verhuizing schriftelijk worden doorgegeven aan HorecaStars.

2. Bij uitblijven hiervan is Opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die Opdrachtgever c.q. HorecaStars daardoor lijdt. Opdrachtgever ontvangt binnen 1 week per e-mail een bevestiging van de wijzigingen. Indien Opdrachtgever niet binnen 1 week een bevestiging ontvangt, is de wijziging niet ontvangen bij HorecaStars.

Artikel 10 Buitengebruikstelling

1. HorecaStars is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de server, het HorecaStars systeem c.q. Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen c.q. het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het benodigde onderhoud c.q. aanpassingen ter verbetering, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding van Opdrachtgever jegens HorecaStars ontstaat.

2. HorecaStars heeft het recht geleverde Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen c.q. het gebruik ervan te beperken indien Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens HorecaStars niet nakomt c.q. in strijd handelt met deze algemene voorwaarden c.q. op verzoek van het bevoegde gezag. Tijdens de buitengebruikstelling blijft de Opdrachtgever verplicht tot betaling van zijn vaste periodieke kosten voor de duur van de Overeenkomst.

3. Tot indienststelling wordt weer overgegaan zo spoedig mogelijk nadat Opdrachtgever zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor indienststelling heeft voldaan c.q. indien HorecaStars toestemming heeft van het bevoegde gezag.

Artikel 11 Beëindiging

1. Opdrachtgever dient de Overeenkomst op te zeggen met opgaaf van reden. HorecaStars zal van iedere opzegging een bevestiging per e-mail sturen.

2. Indien Opdrachtgever niet binnen 1 week een bevestiging overeenkomstig ontvangt, is de opzegging niet ontvangen bij HorecaStars.

3. Iedere partij is gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen door buitengerechtelijke ontbinding indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en zulk tekortschieten, na deugdelijk schriftelijk ingebreke te zijn gesteld, niet binnen een redelijke termijn, van minimaal 21 dagen, herstelt.

4. HorecaStars is gerechtigd de Overeenkomst, zonder ingebrekestelling c.q. gerechtelijke tussenkomst, op te schorten, danwel met onmiddellijke ingang te ontbinden en zonder dat HorecaStars hierdoor schadeplichtig wordt jegens Opdrachtgever, indien:

a) Opdrachtgever failliet is verklaard, danwel een aanvraag hiervoor is ingediend;

b) Voor Opdrachtgever voorlopige of definitieve surseance van betaling is aangevraagd of verkregen;

c) Opdrachtgever het vrije beheer over (een deel van) zijn vermogen heeft verloren; of

d) HorecaStars redenen heeft te twijfelen aan de betalingsmogelijkheid van Opdrachtgever om (tijdig) aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst te voldoen.

Artikel 12 Aansprakelijkheid – overmacht

1. HorecaStars is slechts aansprakelijk jegens Opdrachtgever voor directe schade ten

gevolge van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en uitsluitend voor directe schade, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie (vervangende schadevergoeding). Voorwaarde is wel dat Opdrachtgever HorecaStars schriftelijk in gebreke stelt met een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming en met opgave van een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming.

2. De aansprakelijkheid van HorecaStars jegens Opdrachtgever uit hoofde van onrechtmatige daad of ten gevolge van ontbinding (al dan niet gerechtelijk), is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het jaarlijks bedrag dat HorecaStars aan

Opdrachtgever heeft gefactureerd met een maximum van € 1.000,00 exclusief B.T.W. tenzij en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van HorecaStars.

3. Iedere aansprakelijkheid van HorecaStars voor indirecte schade of enige andere vorm van aanvullende schadevergoeding in welke vorm zoals onder andere maar niet uitsluitend schade wegens gederfde omzet of winst, vertragingsschade en schade wegens verlies van gegevens is uitdrukkelijk uitgesloten.

4. Opdrachtgever vrijwaart HorecaStars voor alle aanspraken van derden (o.a. klanten van Opdrachtgever).

5. In geval van een situatie die is ontstaan onafhankelijk van de wil van HorecaStars en waarover HorecaStars geen enkele controle uitoefent (overmacht) waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie infrastructuur, stroomstoring of bedrijfsstoornis zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort. Indien de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, zal de overeenkomst worden beëindigd. HorecaStars is de Opdrachtgever in geen geval enige vergoeding verschuldigd.

6. In geval Opdrachtgever informatie niet heeft aangeleverd die van belang kon zijn voor

het uitvoeren van een Dienst, maakt dat voor HorecaStars overmacht uit en kan HorecaStars niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan ten gevolge van de gebrekkige informatie.

7. HorecaStars is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor foutief geplaatste bestellingen, service verzoeken of fraude middels de Dienst door klant(en).

Artikel 13 Klachten & Garantie

1. Opdrachtgever heeft geen enkel recht op garantie op de door HorecaStars geleverde Diensten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

2. Klachten en aanspraken op garantie worden slechts in behandeling genomen indien deze schriftelijk binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende Diensten zijn ontvangen door HorecaStars.

3. Opdrachtgever dient te allen tijde een ingebrekestelling te versturen bij klachten of aanspraken op garantie. Een ingebrekestelling dient per aangetekende post verzonden te worden en een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat HorecaStars in staat is adequaat te reageren en de klacht te onderzoeken.

4. Een ingebrekestelling dient een redelijke termijn van minimaal 21 dagen te bevatten.

5. Opdrachtgever zal alle door HorecaStars voor onderzoek van de klacht gewenste medewerking verlenen, o.a. door HorecaStars in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te stellen of in te laten stellen naar de aard van de klacht, waaronder kwaliteit c.q. kwantiteit van de geleverde prestatie.

6. Een klacht ten aanzien van bepaalde Diensten schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever ten aanzien van die of andere Diensten nimmer op.

7. Opdrachtgever kan nimmer uit hoofde van klachten of gebreken ontbinding van de Overeenkomst vorderen, noch tijdens, noch na afloop van de eventuele overeengekomen garantieperiode.

8. Indien een klacht gegrond is, zal HorecaStars trachten de werkzaamheden alsnog te (laten) verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden of onmogelijk is. Dit dient door Opdrachtgever nadrukkelijk en schriftelijk kenbaar worden gemaakt.

9. Indien komt vast te staan dat een klacht (grotendeels) ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, voor rekening van Opdrachtgever.

10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren van Opdrachtgever jegens HorecaStars en de door HorecaStars bij de uitvoering van een Overeenkomst betrokken derden, 1 jaar.

Artikel 14 Intellectueel eigendomsrecht

1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van een Dienst ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken berusten uitsluitend bij HorecaStars of diens toeleveranciers.

2. Opdrachtgever verkrijgt een niet overdraagbaar gebruiksrecht welke conform deze

voorwaarden worden toegekend.

Artikel 15 Privacybescherming en verwerking van Persoonsgegevens

1 De door HorecaStars verwerkte Persoonsgegevens zullen door HorecaStars slechts op zorgvuldige wijzen worden gebruikt en verwerkt met inachtneming van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving voor de doeleinden die in de aanmelding bij de College Bescherming Persoonsgegevens in Den Haag zijn aangegeven.

2 HorecaStars verwerkt Persoonsgegevens van haar Klanten voor de volgende doelen:

a) Het sluiten en uitvoeren van Overeenkomst;

b) Het analyseren en verwerken van de gegevens op de Aansluiting gerelateerd aan de overeengekomen diensten;

c) Facturering;

d) De inlichtingenverstrekking aan de Klant, klachtenbehandeling en geschillenbeslechting;

e) Marktonderzoek, tenzij de Klant verzet heeft aangetekend;

f) (tele-)marketing en directe marketing, tenzij de Klant verzet heeft aangetekend.

g) Het voorkomen en bestrijden van fraude en onregelmatigheden en bevorderen van de continuïteit van HorecaStars;

h) Voldoen aan wettelijke verplichtingen.

3 De Klant heeft het recht op inzage, verbetering, aanvulling of verwijdering van de over hem verwerkte Persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. HorecaStars kan voor de uitoefening van deze rechten kosten in rekening brengen tot het wettelijk toegestane maximum.

Artikel 16 Geheimhouding

Opdrachtgever zal alle informatie die zij in het kader van de Overeenkomst verkrijgt, op welke wijze dan ook, waarvan uit de aard of omstandigheden voortvloeit dat zij vertrouwelijk is, zowel tijdens als na beëindiging van de Overeenkomst vertrouwelijk behandelen, niet aan derden kenbaar maken en slechts gebruiken en ter beschikking stellen aan zijn medewerkers en door hem ingeschakelde derden, indien en voor zover dat nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst of het leveren van diensten aan Consumenten. Deze geheimhoudingsplicht geldt niet indien:

a)openbaarmaking krachtens de wet verplicht is, c.q.

b) de informatie, zonder dat dit veroorzaakt is doordat de onderhavige geheimhoudingsplicht is geschonden, zich reeds in het publieke domein bevindt.

Artikel 17 Uitsluiting

1. HorecaStars behoudt zich het recht voor om Opdrachtgever direct en zonder voorafgaande aankondiging uit te sluiten van elk gebruik van de website indien op enigerlei wijze in strijd wordt gehandeld met de wet, de openbare orde, de goede zeden c.q. de onderhavige algemene voorwaarden.

2. Een uitsluiting geschiedt onverminderd het recht van HorecaStars om rechtsmaatregelen te nemen c.q. schadevergoeding te vorderen.

Artikel 18 Geschillen

1. Alle geschillen tussen HorecaStars en Opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht.

2. Alle geschillen tussen HorecaStars en Opdrachtgever worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Zeeland – West-Brabant, te Den Bosch.